کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی

کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی

اثر محمدعلی شاه حسینی از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب محیط کسب و کار

کتاب محیط کسب و کار

اثر آین ورتینگتون از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب شبیه سازی با ارنا

کتاب شبیه سازی با ارنا

اثر دیوید کلتون از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب روش نوآور

کتاب روش نوآور

اثر ناتان فور از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب جامعه شناسی بالینی (جلد دوم)

کتاب جامعه شناسی بالینی (جلد دوم)

اثر علیرضا محسنی تبریزی از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب تجزیه و تحلیل پیشرفته محیط راهبردی

کتاب تجزیه و تحلیل پیشرفته محیط راهبردی

اثر مجموعه ی نویسندگان-علی مبینی دهکردی از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب الزامات قانونی- قراردادی

کتاب الزامات قانونی- قراردادی

اثر سیدنصراله ابراهیمی از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب کارآفرینی سازمانی

کتاب کارآفرینی سازمانی

اثر رابرت دی هیسریچ از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب نقشه راه تحول دیجیتال

کتاب نقشه راه تحول دیجیتال

اثر دیوید ال راجرز از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی


 کتاب راه استارتاپی

کتاب راه استارتاپی

اثر اریک ریس از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی