کتاب 21 حقه ی کثیف در تجارت

اثر کالین گوتری از انتشارات شهرآب - مترجم: مجموعه ی مترجمان-کورش محمودی-تجارت
خرید کتاب 21 حقه ی کثیف در تجارت
جستجوی کتاب 21 حقه ی کثیف در تجارت در گودریدز

معرفی کتاب 21 حقه ی کثیف در تجارت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب 21 حقه ی کثیف در تجارت


 کتاب گوهر مدیریت استراتژیک
 کتاب برتری در تجارت
 کتاب رفتار مصرف کننده
 کتاب کندوکاوی در تاریخ کار
 کتاب حمایت از کالای ایرانی
 کتاب کار تیمی اثربخش