کتاب شایستگی های یک مذاکره کننده موفق

اثر مسعود حیدری از انتشارات سازمان مدیریت صنعتی-تجارت
خرید کتاب شایستگی های یک مذاکره کننده موفق
جستجوی کتاب شایستگی های یک مذاکره کننده موفق در گودریدز

معرفی کتاب شایستگی های یک مذاکره کننده موفق از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شایستگی های یک مذاکره کننده موفق


 کتاب اشراف زادگان فقیر
 کتاب تغییر در کسب و کار به روش هاروارد
 کتاب نپرسیم چگونه بپرسیم چه کسی
 کتاب تبدیل دشمن به دوست
 کتاب اخلاق در کسب و کار
 کتاب برندها و برندسازی