کتاب 10 مقاله که باید خواند برای مدیران جدید

اثر هاروارد بیزینس ریویو از انتشارات هنوز - مترجم: محمد تقی زاده مطلق-تجارت
خرید کتاب 10 مقاله که باید خواند برای مدیران جدید
جستجوی کتاب 10 مقاله که باید خواند برای مدیران جدید در گودریدز

معرفی کتاب 10 مقاله که باید خواند برای مدیران جدید از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب 10 مقاله که باید خواند برای مدیران جدید


 کتاب منطق جنون آسای سرمایه داری جهانی
 کتاب زن توانا
 کتاب بازی کار
 کتاب همه چیز بودن
 کتاب وادارم نکن فکر کنم
 کتاب راهکارهایی برای میلیونر شدن