کتاب پیروزی در نبرد فروش

اثر جان گلدن از انتشارات پیله - مترجم: طوبی مردانی-تجارت
خرید کتاب پیروزی در نبرد فروش
جستجوی کتاب پیروزی در نبرد فروش در گودریدز

معرفی کتاب پیروزی در نبرد فروش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پیروزی در نبرد فروش


 کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی
 کتاب محیط کسب و کار
 کتاب شبیه سازی با ارنا
 کتاب روش نوآور
 کتاب جامعه شناسی بالینی (جلد دوم)
 کتاب تجزیه و تحلیل پیشرفته محیط راهبردی