کتاب معامله گری و چرخه های نجومی

اثر فریدون رهنمای رودپشتی از انتشارات ترمه-تجارت
خرید کتاب معامله گری و چرخه های نجومی
جستجوی کتاب معامله گری و چرخه های نجومی در گودریدز

معرفی کتاب معامله گری و چرخه های نجومی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب معامله گری و چرخه های نجومی


 کتاب اشراف زادگان فقیر
 کتاب تغییر در کسب و کار به روش هاروارد
 کتاب نپرسیم چگونه بپرسیم چه کسی
 کتاب تبدیل دشمن به دوست
 کتاب اخلاق در کسب و کار
 کتاب برندها و برندسازی