کتاب مدل های کسب وکار برای تیم ها

اثر تیم کلارک از انتشارات آریانا قلم - مترجم: سامه نجفی-تجارت
خرید کتاب مدل های کسب وکار برای تیم ها
جستجوی کتاب مدل های کسب وکار برای تیم ها در گودریدز

معرفی کتاب مدل های کسب وکار برای تیم ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدل های کسب وکار برای تیم ها


 کتاب برندسازی و پاسخ های بصری
 کتاب کسب درآمد فوری
 کتاب درآمدی که حق شماست...
 کتاب آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا
 کتاب تغییر شغل
 کتاب سرمایه بر باد