کتاب تولید بدون کارخانه

اثر مسعود شفیعی اردستانی از انتشارات مسعود شفیعی اردستانی-تجارت
خرید کتاب تولید بدون کارخانه
جستجوی کتاب تولید بدون کارخانه در گودریدز

معرفی کتاب تولید بدون کارخانه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تولید بدون کارخانه


 کتاب هوشیاری ذهنی
 کتاب ۱۰ مقاله ای که باید خواند درباره فروش
 کتاب تحقیقات بازاریابی
 کتاب Essentialism
 کتاب بازاریابی خدمات
 کتاب اصول برندسازی