کتاب اختلاف تجاری ایران و هلند

اثر ویلم فلور از انتشارات توس - مترجم: ابوالقاسم سری-تجارت
خرید کتاب اختلاف تجاری ایران و هلند
جستجوی کتاب اختلاف تجاری ایران و هلند در گودریدز

معرفی کتاب اختلاف تجاری ایران و هلند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اختلاف تجاری ایران و هلند


 کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی
 کتاب محیط کسب و کار
 کتاب شبیه سازی با ارنا
 کتاب روش نوآور
 کتاب جامعه شناسی بالینی (جلد دوم)
 کتاب تجزیه و تحلیل پیشرفته محیط راهبردی