کتاب های تجارت

معرفی معروف ترین کتاب های تجارت
 کتاب شهامت رهبری

کتاب شهامت رهبری

اثر برنه براون از انتشارات نشر نوین


 کتاب فریب ایکاروس

کتاب فریب ایکاروس

اثر ست گودین از انتشارات نشر نوین


 کتاب زندگی ات را 20 / 80 کن

کتاب زندگی ات را 20 / 80 کن

اثر دیمون زاهاریادس از انتشارات نشر نوین


 کتاب بازی بی نهایت

کتاب بازی بی نهایت

اثر سایمون سینک از انتشارات نشر نوین


 کتاب فرمول

کتاب فرمول

اثر آلبرت لزلو از انتشارات نشر نوین


 کتاب ببخش و بگیر

کتاب ببخش و بگیر

اثر آدام گرانت از انتشارات آموخته


 کتاب اینترنت ما

کتاب اینترنت ما

اثر مایکل پاتریک لینچ از انتشارات اسم


 کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

اثر جیمز وود - سوزت بلیکمور - کوری کوگن از انتشارات آریانا قلم


 کتاب هوش عاطفی در محیط کار

کتاب هوش عاطفی در محیط کار

اثر آلن دوباتن از انتشارات کتاب سرای نیک


 کتاب بهترین قصه گو برنده است

کتاب بهترین قصه گو برنده است

اثر آنت سیمونز از انتشارات اطراف