کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد

اثر مارک اچ. مک کورمک از انتشارات رسا - مترجم: محمود طلوع-تجارت
خرید کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد
جستجوی کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد در گودریدز

معرفی کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد


 کتاب بذرت را کجا می کاری؟
 کتاب ساختن برای ماندن
 کتاب درباره همکاری
 کتاب هوش عاطفی در محیط کار
 کتاب مدیر یک دقیقه ای
 کتاب اسرار ذهن ثروتمند