کتاب سیستم سازی کسب و کار

اثر دیوید جنینز از انتشارات نگاه نوین - مترجم: یاسر پهلوانی قدیمی-تجارت
خرید کتاب سیستم سازی کسب و کار
جستجوی کتاب سیستم سازی کسب و کار در گودریدز

معرفی کتاب سیستم سازی کسب و کار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سیستم سازی کسب و کار


 کتاب اشراف زادگان فقیر
 کتاب تغییر در کسب و کار به روش هاروارد
 کتاب نپرسیم چگونه بپرسیم چه کسی
 کتاب تبدیل دشمن به دوست
 کتاب اخلاق در کسب و کار
 کتاب برندها و برندسازی