کتاب دید اقتصادی

اثر پیتر شیف از انتشارات آریانا قلم - مترجم: سهند حمزه ئی-تجارت

How an Economy Grows and Why it Crashes uses illustration, humor, and accessible storytelling to explain complex topics of economic growth and monetary systems. In it, economic expert and bestselling author of Crash Proof, Peter Schiff teams up with his brother Andrew to apply their signature take no prisoners logic to expose the glaring fallacies that have become so ingrained in our country’s economic conversation. With wit and humor, the Schiffs explain the roots of economic growth, the uses of capital, the destructive nature of consumer credit, the source of inflation, the importance of trade, savings, and risk, and many other topical principles of economics.


خرید کتاب دید اقتصادی
جستجوی کتاب دید اقتصادی در گودریدز

معرفی کتاب دید اقتصادی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دید اقتصادی


 کتاب شنا با کوسه ها بدون آنکه زنده بلعیده شوید
 کتاب انجمن های کارفرمایی اندازه بنگاه ها و حکمرانی
 کتاب صفر به یک
 کتاب ۱۲۵ اصل موفقیت وارن بافت
 کتاب همه MBA در یک کتاب
 کتاب مدیر 1 دقیقه ای و استرس