کتاب جنگ بازاریابی

اثر ال اریس از انتشارات سیته - مترجم: محمود حمید خانی-تجارت
خرید کتاب جنگ بازاریابی
جستجوی کتاب جنگ بازاریابی در گودریدز

معرفی کتاب جنگ بازاریابی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جنگ بازاریابی


 کتاب نبرد در اتاق فرمان
 کتاب قانون نالیدن ممنوع
 کتاب هنر معامله گری به سبک ترامپ
 کتاب 52 پله تا ثروتمند شدن
 کتاب فصل های زندگی
 کتاب هنر شفاف اندیشیدن