کتاب تفکر طراحی در کسب و کار

اثر جین لیدکا از انتشارات آریانا قلم - مترجم: مرتضی خضری پور-تجارت
خرید کتاب تفکر طراحی در کسب و کار
جستجوی کتاب تفکر طراحی در کسب و کار در گودریدز

معرفی کتاب تفکر طراحی در کسب و کار از نگاه کاربران
جلسه توپ

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تفکر طراحی در کسب و کار


 کتاب نوپای ناب
 کتاب رهبری
 کتاب بهانه ممنوع!
 کتاب برنامه پرواز
 کتاب هنر فروش کردن
 کتاب هنر شفاف اندیشیدن