کتاب تاثیرگذار و کلیدی شو

اثر دنیل پریستلی از انتشارات نگاه نوین - مترجم: سعید روینده-تجارت
خرید کتاب تاثیرگذار و کلیدی شو
جستجوی کتاب تاثیرگذار و کلیدی شو در گودریدز

معرفی کتاب تاثیرگذار و کلیدی شو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تاثیرگذار و کلیدی شو


 کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی
 کتاب محیط کسب و کار
 کتاب شبیه سازی با ارنا
 کتاب روش نوآور
 کتاب جامعه شناسی بالینی (جلد دوم)
 کتاب تجزیه و تحلیل پیشرفته محیط راهبردی