کتاب برآمدن پول

اثر نیل فرگوسن از انتشارات اختران - مترجم: شهلا طهماسبی-تجارت